Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.andreaoriginal.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.andreaoriginal.sk je spoločnosť Andrea Original, spol. s r. o., Karpatská 6173/2, 974 11 Banská Bystrica.
IČO: 31382096
DIČ: 2020891840
zapísané v OR, Okr. súd BB, oddiel: Sro, vložka č. 46532/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
Číslo účtu: 5198959315/0900
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 0900 0000 0051 9895 9315

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.andreaoriginal.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.andreaoriginal.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky a ďalších krajín EÚ pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod”) na www.andreaoriginal.sk

3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od dňa zverejnenia na stránkach www.andreaoriginal.sk

4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

5. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci je každý návštevník e-obchodu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa pod pojmom spotrebiteľ rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

E-obchod je počítačový systém, ktorý je umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovar alebo služba sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-obchodu.

6. Cena

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom  www.andreaoriginal.sk je uvedená vždy pod alebo vedľa fotografie vybraného tovaru. Všetky uvádzané ceny pri tovaroch sú konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.

Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

7. Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok nákupnej tašky s príslušným nápisom “vložiť” “kúpiť” a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť s registráciu, alebo bez registrácie (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení. Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@andreaoriginal.sk.

8. Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) Dobierka – platíte v hotovosti priamo kuriérovi, alebo doručovateľovi pri preberaní tovaru.
b) Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v banke Slovenskej sporiteľni. Po pripísaní platby na bankový účet Vám tovar, bude nasledujúci pracovný deň odoslaný. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu.

9. Dodacie podmienky.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: DPD kuriéra, Slovenská pošta, Packeta Slovakia.

10. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb sa uhrádzajú prepravnej spoločnosti zvolenej kupujúcim.
a) DPD kuriér, Slovenská pošta, Packeta slovakia pri preberaní tovaru dobierkou,
b) DPD kuriér, Slovenská pošta, Packeta slovakia platba vopred – bankovým prevodom, kartou.

11. E-obchod andreaoriginal.sk ručí zákazníkom za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
  • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
  • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

E-obchod andreaoriginal.sk nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

12. Storno objednávky.

a) stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to písomnou formou (mailom),
b) stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku, ak Vám tovar už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

13. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy (vrátenie tovaru bez udania dôvodu).

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru, následne má ďalších 14 na vrátenie tovaru v pôvodnom stave. Predajca je potom povinný vrátiť kúpnu cenu za tovar do 14 dní od odstúpenia, ak mu ho spotrebiteľ vrátil v pôvodnom stave.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, pôvodnými štítkami pripevnenými k tovaru a s dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný.

Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky za daný tovar najneskôr do 7 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

14. Ochrana osobných údajov.

a) Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok
c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
d) Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné boli vymazané z databázy

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

15. Záverečné ustanovenia.

– Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na webovej stránke andreaoriginal.sk.
– Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach www.andreaoriginal.sk.
– Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailových správ.
– Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
– Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
d) Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka súhlasil s týmito obchodnými podmienkami a zároveň tým potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi v celom rozsahu. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.

16. Zľavy a zľavové kupóny.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b) zľavu za opakovaný nákup,
c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
d) poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Spoločnosť klientovi takýto zľavový kupón zašle e-mailom spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty. Takto vystavený zľavový kupón nie je právne nárokovateľný.

V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru klientom e-obchodu andreaoriginal.sk zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má klient nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu na zakúpenie tovaru. E-obchod andreaoriginal.sk môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón klientovi v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.

Nákupný košík
Návrat hore